000022 Capaciteitsplanner

Bedrijf
IPNW marktplaats
Startdatum
01-11-2012
Verwachte einddatum
31-05-2013
Standplaats
Alkmaar
Functieprofiel
De Politie Noord-Holland Noord is op zoek naar een Capaciteitsplanner. Deze functie wordt ondersteund door het geautomatiseerde systeem, Basis Voorziening Capaciteits Management (BVCM). Hiermee wordt een optimalere inzet van het personeel, met respect voor de belangen van de organisatie en de gezonde werkomstandigheden van de medewerker, geleverd. Dit zijn veelal gecompliceerde roosters (volcontinue diensten en een grote (onvoorziene) invloed van buitenaf. Deze roosters worden samengesteld voor de afdeling Handhaving, bestaande uit circa 80 fte. De afdeling Handhaving verricht gerichte activiteiten om het naleefgedrag van burgers en bedrijven te vergroten. Daarnaast zorgen deze medewerkers voor het in stand houden van en waar nodig herstellen van de balans en orde. Goede roostervorming vereist dat de planner het bedrijfsmatig roosteren optimaal beheerst, zoals het inroosteren van reservecapaciteit, het volledig benutten van piek- en daluren, seizoeninvloeden en evenementenkalenders.

De taken van de Capaciteitsplanner zijn als volgt beschreven:

Capaciteitsplanning
– In overleg plannen van de capaciteit, opstellen en controleren van dienstroosters.
– Maken van de planning, houdt rekening met de van toepassing zijnde richtlijnen en (wettelijke) bepalingen.
– Binnen vastgestelde kaders beslissen over oproepen en/of inzetten van personeel, ter vervanging bij uitval, ziekte en uitbreiding bij overige calamiteiten, in het kader continuïteitswaarborg.
– Verwerkt verlof en mutaties in het niet vastgestelde dienstrooster.
– Controleren van de werkroosters aan de hand van planning- en realisatiegegevens (o.a. t.a.v. de ingediende overuren en inconveniënten).
– Planning van inzet personeel bij evenementen / grootschalig politieoptreden.
– Adviseert de coördinator capaciteitsmanagement in het kader van optimalisering inzet personeel.

Informatievoorziening
– Verstrekken van informatie over de planning.
– Verzamelen van evaluatiegegevens m.b.t. de capaciteitsplanning.
– Informeert de medewerkers over de rechtspositionele wijzigingen aangaande het rooster en de consequenties daarvan.
– Is verantwoordelijk voor een tijdige verspreiding van de vastgestelde dienstroosters t.b.v. de medewerkers.

Contacten
– In- en externe contacten.
– Zelfstandig afhandelen van de werkzaamheden en beslissingen nemen binnen vastgestelde kaders (continuiteitswaarborg).
– Maken van de planning, houdt rekening met de van toepassing zijnde richtlijnen en (wettelijke) bepalingen.
– Verzamelen van evaluatiegegevens m.b.t. de capaciteitsplanning.
– Advisering naar de coördinator capaciteitsmanagement in het kader van optimalisering inzet personeel.

Overige taken
– Opstellen en verstrekken managementinformatie/overzichten.
– Verrichten van vooronderzoek ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van capaciteitsmanagement, arbeidstijdenwet en bedrijfsvoering.
– Ondersteunen coördinator capaciteitsmanagement.
– Verzorgen van de gegevens benodigd t.b.v. de managementinformatie op het gebied van capaciteitsmanagement.
– Bevorderen van correct gebruik capaciteitsmanagementsystemen door individuele en groepsgewijze begeleiding (interne cursussen).

Start publicatie
17-10-2012
Vragen stellen tot (NVI)
22-10-2012 10:00
Beantwoording vragen
22-10-2012
Offertes indienen tot
26-10-2012 10:00
Beoordeling offertes (vanaf)
26-10-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
31-10-2012reageer direct