Via deze pagina informeren wij u omtrent de werkwijze van de marktplaats en geven wij antwoord op veel gestelde vragen.

Waarom opent het UEA bestand niet op mijn computer?
Het uniform aanbestedingsdocument is een interactieve pdf. Hiervoor moet je adobe acrobat reader hebben geïnstalleerd. Heb je deze software wel geïnstalleerd, maar opent het document nog steeds niet? Dat komt omdat je computer je browser gebruikt om het bestand te openen. Je krijgt dan de volgende melding:

Please wait…
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. 

Volg de onderstaande stappen om het document alsnog te openen:

  • Download het bestand
  • Ga naar je map ‘Downloads’
  • Klik op het bestand met je rechtermuisknop
  • Selecteer openen met…
  • Kies het programma ‘Adobe acrobat reader’

Hoeveel kandidaten kan ik aanbieden?

Er zijn geen beperkingen aan het aantal kandidaten die aangeboden mogen worden door één partij. Wel dient er voor elke kandidaat een aparte offerte te worden ingediend.

Ik ben nog geen zelfstandige. Kan ik deelnemen aan het inhuurproces van de Politie?

Iedereen kan zich registreren, zelfstandige of geen zelfstandige. Bij registratie in de applicatie wordt een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel gevraagd.

Ik ben geregistreerd in de applicatie maar ik zie geen opdrachten. Hoe kan ik meedingen?

Er gelden bepaalde criteria om toegelaten te worden tot een categorie. Alleen geregistreerden die zijn toegelaten tot een categorie hebben inzicht in de beschikbare opdrachten en hebben de mogelijkheid om mee te dingen naar opdrachten in die categorie. In de applicatie kunt u een Verzoek tot toelating indienen voor een categorie of meerdere categorieën.

Voor wie is de Inhuurdesk Politie?

De Inhuurdesk Politie is voor alle partijen die willen meedingen naar opdrachten aangaande het inhuren van opdrachten voor tijdelijke capaciteit, ongeacht de rechtsvorm van geïnteresseerden.

Is het accepteren van de voorwaarden bij registratie verplicht?

Ja, door uzelf te registreren verklaart u dat u de Algemene Gebruiksvoorwaarden Applicatie Inhuurdesk Politie (AGAIP) accepteert. Daarnaast gelden in een latere fase specifiekere voorwaarden die tijdens de offertefase en tijdens de uitvoering van de opdracht een rol spelen. De voorwaarden kunt u raadplegen op www.inhuurdeskpolitie.nl.

Kan ik onderhandelen over de voorwaarden van de Politie?

De voorwaarden van de Politie zijn leidend en er is geen onderhandeling mogelijk.

Wat gebeurt er als een offerteaanvraag wordt ingetrokken, nadat ik een bieding heb gedaan?

Tijdens de biedingstermijn worden de aanbiedingen in een digitale kluis opgeslagen. Als de offerteaanvraag wordt ingetrokken, dan sturen wij de leveranciers die reeds een aanbieding hebben gedaan, een e-mail met de mededeling dat de offerteaanvraag is ingetrokken. Indien de offerteaanvraag eerst zichtbaar voor u was en op een later moment niet meer, kunt u ervan uitgaan dat de offerteaanvraag is ingetrokken.

Wat betekent het voornemen tot afwijzing of gunning?

Dit is de gunningsbeslissing. Een voornemen tot afwijzing betekent dat u of uw kandidaat niet geselecteerd bent/is. Voornemen tot gunning is dat de Politie voornemens is de opdracht aan u te gunnen. Het proces van screening en het overleggen van bewijsmiddelen wordt opgestart. In deze fase is ook sprake van een bezwaartermijn waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de gunningsbeslissing.

Wat gebeurt er na de definitieve gunning?

Na de definitieve gunning wordt een inleenopdracht verstrekt en zal de kandidaat aan wie de opdracht is gegund gaan starten met zijn/haar werkzaamheden. De definitieve gunning zal worden gepubliceerd op www.inhuurdeskpolitie.nl onder de tab gunningen en gebundeld per kwartaal worden gepubliceerd op TenderNed.

Ik ben afgewezen voor een functie. Kan ik mij opnieuw aanbieden voor een andere functie?

Een afwijzing geschiedt op basis van de desbetreffende offerteaanvraag. Wanneer een nieuwe offerteaanvraag wordt gepubliceerd, kunt u zich opnieuw aanbieden. Voordat u zich opnieuw inschrijft zijn beide partijen er bij gebaat dat de gronden in de eerdere afwijzing serieus in overweging moeten worden genomen.

Is een screening verplicht?

Voor elke functie die binnen de Politie wordt uitgeoefend is een screening verplicht. Dit betekent dat iedereen, intern of extern, gescreend moet worden. Zonder positief afgeronde screening mogen er geen werkzaamheden worden verricht binnen dan wel ten behoeve van de Politie.

Is de screening bij een vertrouwensfunctie anders dan bij een niet-vertrouwensfunctie?

Bij een vertrouwensfunctie is een veiligheidsonderzoek van toepassing, bij een niet-vertrouwensfunctie een betrouwbaarheid- en geschiktheidsonderzoek.

Waar wordt er tijdens een screening naar gekeken?

Er zal in elk geval nagegaan worden of u met justitie en/of politie in aanraking bent geweest voor misdrijven, overtredingen of ander gedrag dat in strijd is met de normen en regels van de politie. Er wordt onder andere de volgende bronnen geraadpleegd

justitiële gegevens;

politiegegevens;

open bronnen.

Welke VAR-verklaringen zijn geldig?

De volgende VAR-verklaringen zijn geldig:

VAR – loon (loon uit dienstbetrekkeing)

VAR – row (resultaat uit overige werkzaamheden)

VAR – wuo (wint uit onderneming)

VAR – dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap)

In verband met de inleenaansprakelijkheid stellen wij de VAR – wuo of VAR – dga verplicht.

Ik ben eerder gescreend door een andere organisatie dan die van de Politie. Is deze screening ook geldig?

Screeningen welke niet zijn uitgevoerd door de Politie zijn niet geldig.

Wat gebeurt er met een kandidaat wanneer deze niet door de screening komt?

De kandidaat wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld door de Inhuurdesk Politie en zal tevens een definitieve afwijzing ontvangen.

Waar kan ik vragen stellen over de offerteaanvraag?

Functie-inhoudelijke vragen kunnen uitsluitend gesteld worden via de applicatie van de Inhuurdesk Politie bij de desbetreffende offerteaanvraag. Vragen die via een andere weg worden gesteld, zullen niet worden beantwoord.

Waar kan ik procedurele vragen stellen over de Inhuurdesk Politie?

Procedurele vragen kunnen uitsluitend gesteld worden via inhuurdesk@politie.nl.

Waar kan ik technische vragen stellen over de applicatie van de Inhuurdesk Politie?

Technische vragen kunnen gesteld worden via helpdesk@poolz.nl

Ik heb mijn offerte niet op tijd kunnen indienen. Kan ik mijzelf alsnog aanbieden?

Indien de termijn voor het indienen van offertes is verstreken, is het niet meer mogelijk om offertes in te dienen. Hierop zal geen uitzondering gemaakt worden.

Wanneer en hoe wordt de definitieve gunning bekendgemaakt?

Definitieve gunningen worden openbaar gepubliceerd op het moment dat de screening van de geselecteerde kandidaat positief is afgerond. De publicatie daarvan is op www.inhuurdeskpolitie.nl onder de tab gunningen te vinden en daarnaast per bundeling/kwartaal op TenderNed.

Wat dient er in het tarief verwerkt te worden?

Het uurtarief is inclusief reis-, verblijf-, parkeerkosten en eventuele overige kosten exclusief BTW.

Moet er altijd een geheimhouding worden aangegaan?

Ja, de geheimhoudingsverklaring hoeft pas te worden aangegaan en getekend door de kandidaat/kandidaten welke een voorlopige gunning ontvangen.

Hoe word ik geïnformeerd over een nieuwe offerteaanvraag?

Wanneer een nieuwe offerteaanvraag wordt gepubliceerd, zal deze kenbaar worden gemaakt aan alle geregistreerden die zijn toegelaten tot de betreffende categorie waarbinnen de offerteaanvraag gepubliceerd wordt en indien is gekozen om notificaties te ontvangen.

Moet ik beschikbaarheid garanderen als ik aanbied?

Uitgangspunt is dat de kandidaat beschikbaar is voor de periode waarvoor de offerteaanvraag uitstaat.

Hoe lang blijf ik geregistreerd, ook als ik niet aanbied?

De registratie verloopt niet, ongeacht of u al dan niet aanbiedt.

Kunnen accounts door de Inhuurdesk Politie verwijderd worden?

Accounts kunnen uitsluitend door de eigenaar van het account worden verwijderd. De Inhuurdesk Politie heeft hiertoe geen machtiging.

Wanneer kan ik een reactie op mijn offerte verwachten?

In de offerteaanvraag treft u een planning met daarin de verwachte datum van de terugkoppeling. U wordt via de applicatie op de hoogte gesteld.

Waar kan ik een klacht kwijt?

Klachten kunnen per e-mail worden ingediend bij de Inhuurdesk Politie via inhuurdesk@politie.nl. Uw klacht zal in behandeling worden genomen door de Inhuurdesk Politie en waar nodig in samenspraak met een inkoper en/of jurist. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen een redelijke termijn, contact met de indiener van de klacht opgenomen om tot een antwoord/oplossing te komen.

Is nadere kennismaking met de Inhuurdesk Politie mogelijk?

Nadere kennismaking met de Inhuurdesk Politie is, vanuit het oogpunt van gelijke behandeling van marktpartijen, niet mogelijk.

Worden de tarieven geïndexeerd?

Tarieven zijn vast voor de gehele opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen. Er zal geen indexatie of verhoging plaatsvinden gedurende deze periode.

Hoe kunnen piketdiensten/overuren/avond- en weekenduren gedeclareerd worden?

In geval van piketdienst kan er 1 uur per dag worden gedeclareerd voor de bereikbaarheid. Indien inzet verlangd wordt tijdens piket, worden deze uren tegen het aangeboden tarief vergoed. Zie tevens de toepasselijke voorwaarden.

Mag er een accountmanager/vertegenwoordiger aansluiten bij het verificatiegesprek van zijn/haar kandidaat?

Nee, het is niet toegestaan om als accountmanager/vertegenwoordiger aan te sluiten bij het verificatiegesprek van de kandidaat.