Senior Projectondersteuner

Startdatum: 01-06-2023
Einddatum: 31-05-2024
Standplaats: 3439LM51 -( Ringwade )- Nieuwegein
Uren per week: 28-36
Optie tot verlenging : Maximaal 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners.

De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".

PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.

Vanuit het IV portfolio voor 2023 zullen naast een groot aantal lopende programma's en projecten, ook nieuwe trajecten gestart gaan worden. De vraag naar project professionals is daarmee groter dan de beschikbare interne capaciteit en dat leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit extern in te huren om een bijdrage te leveren aan het succesvol afronden van programma's en projecten.


Doelstelling

De senior projectondersteuner bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement wordt aangesteld om een assisterende rol te vervullen bij de realisatie van veranderdoelen van de  korpsleiding. Het gaat hierbij om veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie.

Beoogd resultaat:
De opdracht die de ingehuurde senior projectondersteuner krijgt is het het binnen twee jaar in nauwe samenwerking met de projectmanager succesvol uitvoeren en afronden van twee projecten van onze projectenkalender. In verband met de heimelijkheid van de projecten wordt over de inhoud in het verificatiegesprek nader met de kandidaat gecommuniceerd.


Verantwoordelijkheden:

De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt  mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

  • Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
  • Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
  • Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
  • Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
  • Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
  • Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
  • Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
  • Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
  • Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;

Planning

Start publicatie: 16-03-2023
Vragenstellen tot (NVI): 21-03-2023 08:00
Beantwoording vragen: 21-03-2023
Offertes indienen tot: 29-03-2023 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 29-03-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-05-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren