Projectondersteuner

Startdatum: 01-08-2023
Einddatum: 31-07-2024
Standplaats: Apeldoorn
Uren per week: 24
Optie tot verlenging : 6 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De afgelopen jaren zijn de maatschappelijke opvattingen over seksuele grensoverschrijding strikter geworden. En is er meer aandacht gekomen voor de positie van slachtoffers en de ernst van het leed dat hen wordt aangedaan. Mede onder invloed van internationale ontwikkelingen zijn de grenzen over welk gedrag binnen onze samenleving strafwaardig wordt geacht, verschoven. Ook zijn er, onder meer door technologische ontwikkelingen, andere en nieuwe (geheel of deels) online verschijningsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag ontstaan. Voor een adequate wettelijke vertaling van de sociale normen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en gericht strafrechtelijk optreden tegen dit gedrag is het nodig en wenselijk de strafwetgeving inzake seksuele misdrijven bij de tijd te brengen. Het nieuwe wetsvoorstel Seksuele Misdrijven moderniseert de zedenmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht. 

Het implementatietraject voor de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven raakt een groot aantal politiedisciplines. Medewerkers zullen moeten leren werken met nieuwe artikelen, werkafspraken en definities en aldus moeten worden opgeleid om een uitvoering te geven aan deze nieuwe wetgeving. Hiervoor is een deelproject Leren en Ontwikkelen ingericht binnen het grote project Implementatie Wet Seksuele Misdrijven (WSM).

De Projectondersteuner Leren en Ontwikkelen WSM is iemand die administratieve ondersteuning biedt aan de Projectleider WSM en aan de themahouders van het deelproject Leren en Ontwikkelen WSM. In overleg kan de kandidaat worden ingezet bij andere onderdelen van het project. 


Hij/zij verzorgt de secretariële ondersteuning (o.a. plannen afspraken, verplichtingen aanmaken, agenda’s opstellen en verslaglegging) voor het deelprojectteam Leren en Ontwikkelen WSM. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt en werkt proactief: hij/zij stelt bijvoorbeeld alvast een concept agenda op of doet een voorstel om de samenwerking te verbeteren. Tevens is hij /zij bewaker van deadlines waardoor de voortgang en uitvoering van het project gemonitord blijft. 


Doelstelling

Het ondersteunen van de Projectleider WSM en aan de themahouders van het deelproject Leren en Ontwikkelen WSM. In overleg kan de kandidaat worden ingezet bij andere onderdelen van het project. 


Verantwoordelijkheden:
  • Het plannen van afspraken en het opstellen van agenda's en verslaglegging; 
  • Verplichtingen aanmaken;
  • Het eerste aanspreekpunt van het deelprojectteam Leren en Ontwikkelen WSM;
  • Het ondersteunen van zowel de Projectleider als de themahouder(s);
  • Het signaleren van verbetermogelijkheden in de planning en projectorganisatie van het team en doet voorstellen tot verbetering;
  • De verbindende schakel binnen het (deel)project;
  • Het bewaken van deadlines waardoor de voortgang en uitvoering van het project gemonitord blijft;
  • Actieve communicatie binnen de projecten.

Planning

Start publicatie: 15-05-2023
Vragenstellen tot (NVI): 17-05-2023 12:00
Beantwoording vragen: 17-05-2023
Offertes indienen tot: 04-06-2023 23:59
Beoordeling offertes (vanaf): 05-06-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 05-07-2023


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren